Polskie Centrum Mediacji Filia w Koszalinie

 

ZASADY I STYL PRACY

 

Wykonujemy naszą pracę w oparciu o:

Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji z 2001 roku

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku.  

Dbając o dobro stron i prawidłowość przebiegu procesu mediacyjnego, przestrzegamy następujących zasad:

Dobrowolność – uczestnicy mediacji biorą w niej udział z własnej woli i na każdym etapie postępowania mogą się wycofać,

Bezstronność – mediator nie opowiada się po żadnej ze stron; strony sporu mają równe prawa i są jednakowo traktowane; mediator jako strażnik procedury dba o to, by każda ze stron miała równe szanse na przedstawienie swojego stanowiska,

Neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych gotowych rozwiązań, nie sugeruje, nie podejmuje decyzji w sprawie; jego zadaniem jest urealnienie i ukonkretnienie rozwiązań proponowanych przez uczestników mediacji,

Poufność  – przebieg mediacji jest całkowicie poufny, a mediatora obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej,

Akceptowalność – oznacza, iż strony akceptują zarówno mediatorów, jak i zasady mediacji; jeśli strony uznają, iż mediacja nie jest prowadzona zgodnie z ustalonymi regułami, istnieje możliwość zmiany mediatora/ów,

a także:

Bezinteresowność - mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody,


Szacunek - mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia sięludzi,


Profesjonalizm - mediator stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron

 

Rolą mediatora jest przede wszystkim dbanie o procedury oraz wspieranie stron w poszukiwaniu satysfakcjonujących je rozwiązań konfliktu.

Mediacje prowadzone są przez jednego lub dwóch mediatorów.

 

 

 

 

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl